Barion Pixel
T&C Page Header

Podmínky používání

01. SOUHLAS S PODMÍNKAMI

Tyto Podmínky používání představují právně závaznou dohodu uzavřenou mezi vámi, ať už osobně nebo jménem právnické osoby (“vy”), a CzechTime – Tomáš Ptáčník, IČ 027 42 667, Zemědělská 4, 613 00 Brno, Česká republika (“my”, “nás” nebo “naše”), týkající se vašeho přístupu na webové stránky CzechTime.cz a jejich používání, jakož i jakýchkoli jiných mediálních forem, mediálních kanálů, mobilních webových stránek nebo mobilních aplikací, které s nimi souvisejí, jsou na ně napojeny nebo jsou s nimi jinak propojeny (dále společně jen “Stránky”).

Souhlasíte s tím, že přístupem na Stránky jste si přečetli všechny tyto Podmínky používání, porozuměli jste jim a souhlasíte s tím, že se jimi budete řídit. Pokud nesouhlasíte se všemi těmito Podmínkami používání, je vám výslovně zakázáno Stránky používat a musíte je okamžitě přestat používat.

Doplňkové podmínky nebo dokumenty, které mohou být čas od času zveřejněny na Stránkách, jsou tímto výslovně začleněny do tohoto dokumentu formou odkazu. Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení kdykoli a z jakéhokoli důvodu provést změny nebo úpravy těchto podmínek používání.

Na veškeré změny vás upozorníme aktualizací data “Poslední aktualizace” těchto Podmínek používání a vy se vzdáváte práva na konkrétní upozornění na každou takovou změnu.

Je vaší povinností pravidelně kontrolovat tyto Podmínky používání, abyste byli informováni o jejich aktualizacích. Změny v revidovaných podmínkách používání se na vás budou vztahovat a bude se mít za to, že jste se s nimi seznámili a že jste je přijali, pokud budete Stránky používat i po datu zveřejnění těchto revidovaných podmínek používání.

Informace uvedené na těchto stránkách nejsou určeny k distribuci nebo použití jakoukoli osobou nebo subjektem v jakékoli jurisdikci nebo zemi, kde by taková distribuce nebo použití byly v rozporu se zákonem nebo nařízením, nebo které by nás v takové jurisdikci nebo zemi vystavily jakémukoli požadavku na registraci.

Osoby, které se rozhodnou přistupovat na Stránky z jiných míst, tak činí z vlastní iniciativy a jsou výhradně odpovědné za dodržování místních zákonů, pokud se na ně vztahují.

Všichni uživatelé, kteří jsou nezletilí v jurisdikci, v níž mají bydliště (obecně mladší 18 let), musí mít k používání Stránek svolení rodičů nebo opatrovníků a musí být pod jejich přímým dohledem. Pokud jste nezletilí, musíte si před použitím Stránek přečíst tyto Podmínky používání a dát je svému rodiči nebo opatrovníkovi k odsouhlasení.

02. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Pokud není uvedeno jinak, Stránky jsou naším vlastnictvím a veškerý zdrojový kód, databáze, funkce, software, design webových stránek, audio, video, text, fotografie a grafika na Stránkách (souhrnně “Obsah”) a ochranné známky, servisní značky a loga na nich obsažené (dále jen “Značky”) jsou v našem vlastnictví nebo pod naší kontrolou a jsou chráněny autorskými právy a různými dalšími právy duševního vlastnictví a zákony o nekalé soutěži České republiky, zahraničních jurisdikcí a mezinárodních úmluv.

Obsah a značky jsou na Stránkách poskytovány “TAK, JAK JSOU”, pouze pro vaši informaci a osobní použití. S výjimkou případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách používání nesmí být žádná část Stránek ani žádný Obsah nebo Značky kopírovány, reprodukovány, sdružovány, znovu publikovány, nahrávány, zveřejňovány, veřejně vystavovány, kódovány, překládány, přenášeny, distribuovány, prodávány, licencovány nebo jinak využívány pro jakékoli komerční účely bez našeho výslovného předchozího písemného souhlasu.

Za předpokladu, že jste oprávněni Stránky používat, je vám udělena omezená licence k přístupu a používání Stránek a ke stažení nebo vytištění kopie jakékoli části Obsahu, ke kterému jste řádně získali přístup, a to výhradně pro vaše osobní, nekomerční použití. Vyhrazujeme si veškerá práva, která vám nebyla výslovně udělena ke Stránkám, Obsahu a Značkám.

Výjimka z výše uvedeného platí pro uživatele s placeným členstvím pro učitele, lektory, školy a další instituce, kdy je umožněno limitované čísti webu kopírovat a využívat v omezeném množství v rámci předplatného. Podmínky se dále řídí informacemi uvedenými přímo u zakoupeného členství, které omezuje množství a charakter dokumentů pro reprodukci. Stránka si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek, případně odebrání vaší licence v případě zjištění nelegální činnosti nebo činnosti, která je v rozporu s užíváním předplatného v rámci zakoupené licence.

03. REPREZENTACE UŽIVATELŮ

Používáním Stránek prohlašujete a zaručujete, že:

 • jste způsobilí k právním úkonům a souhlasíte s dodržováním těchto Podmínek používání;
 • nejste nezletilí v jurisdikci, ve které máte bydliště, nebo pokud jste nezletilí, získali jste povolení rodičů k používání Stránek;
 • nebudete na Stránky přistupovat automatizovaně nebo jinými než lidskými prostředky, ať už prostřednictvím bota, skriptu nebo jinak;
 • nebudete Stránky používat k žádnému nezákonnému nebo neoprávněnému účelu;
 • vaše používání Stránek neporušuje žádný platný zákon nebo předpis.

04. REGISTRACE UŽIVATELE

Může být vyžadována registrace na Stránkách. Souhlasíte s tím, že budete své heslo uchovávat v tajnosti a budete zodpovědní za veškeré použití svého účtu a hesla. Vyhrazujeme si právo odstranit, odvolat nebo změnit vámi zvolené uživatelské jméno, pokud podle našeho uvážení zjistíme, že je nevhodné, obscénní nebo jinak závadné.

05. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

Na Stránky nesmíte přistupovat ani je používat k jinému účelu, než ke kterému jsme Stránky zpřístupnili. Stránky nelze používat v souvislosti s jakýmikoliv komerčními aktivitami, s výjimkou těch, které jsou námi výslovně schváleny nebo podpořeny.

Jako uživatel Stránek se zavazujete, že nebudete:

 • systematicky získávat data nebo jiný obsah ze Stránek za účelem přímého nebo nepřímého vytváření nebo sestavování sbírek, kompilací, databází nebo adresářů bez našeho písemného souhlasu.
 • neoprávněně používat Stránky, včetně shromažďování uživatelských jmen a/nebo e-mailových adres uživatelů elektronickými nebo jinými prostředky za účelem zasílání nevyžádaných e-mailů nebo vytváření uživatelských účtů automatizovanými prostředky nebo pod falešnými záminkami.
 • využívat k nákupům na Stránkách nákupního agenta nebo zprostředkovatele nákupu.
 • používat Stránky k inzerci nebo nabízení prodeje zboží a služeb.
 • obcházet, vypínat nebo jinak zasahovat do bezpečnostních funkcí Stránek, včetně funkcí, které zabraňují nebo omezují používání nebo kopírování jakéhokoli obsahu nebo vynucují omezení používání Stránek a/nebo obsahu na nich obsaženého.
 • provádět neoprávněné rámování Stránek nebo odkazování na ně.
 • klamat, podvádět nebo uvádět v omyl nás i ostatní uživatele, zejména při pokusech o získání citlivých informací o účtu, jako jsou uživatelská hesla;
 • nevhodně využívat naše služby podpory nebo podávat falešná hlášení o zneužití nebo nesprávném chování.
 • zapojovat se do jakéhokoli automatizovaného používání systému, například pomocí skriptů k odesílání komentářů nebo zpráv nebo pomocí nástrojů pro dolování dat, robotů nebo podobných nástrojů pro sběr a extrakci dat.
 • zasahovat do stránek, narušovat jejich chod nebo vytvářet nepřiměřenou zátěž pro stránky nebo sítě či služby připojené ke stránkám.
 • pokoušet se vydávat za jiného uživatele nebo osobu nebo používat uživatelské jméno jiného uživatele.
 • prodávat nebo jinak převádět svůj profil.
 • používat jakékoli informace získané na Stránkách za účelem obtěžování, zneužívání nebo poškozování jiné osoby.
 • používat Stránky jako součást snahy konkurovat nám nebo jinak využívat Stránky a/nebo obsah k jakémukoli úsilí o získání příjmu nebo komerčnímu podnikání.
 • dešifrovat, dekompilovat, rozebírat nebo zpětně analyzovat jakýkoli software, který je součástí Stránek nebo je jakýmkoli způsobem jejich součástí.
 • pokoušet se obejít jakákoli opatření Stránek určená k zabránění nebo omezení přístupu na Stránky nebo jejich části.
 • obtěžovat, zastrašovat nebo vyhrožovat některému z našich zaměstnanců nebo zástupců, kteří se podílejí na poskytování jakékoli části Stránek.
 • odstraňovat z jakéhokoli obsahu upozornění na autorská nebo jiná vlastnická práva.
 • kopírovat nebo upravovat software Stránek, mimo jiné včetně PHP, HTML, JavaScript nebo jiného kódu.
 • používat Stránky způsobem, který není v souladu s platnými zákony nebo předpisy.

06. PŘÍSPĚVKY UŽIVATELŮ

Stránky vás mohou vyzývat k chatování, přispívání nebo účasti na diskusních fórech a dalších funkcích a mohou vám poskytovat možnost vytvářet, odesílat, zveřejňovat, zobrazovat, přenášet, předvádět, publikovat, distribuovat nebo vysílat obsah a materiály nám nebo na Stránkách, mimo jiné včetně textu, písemností, videa, zvuku, fotografií, grafiky, komentářů, návrhů nebo osobních informací či jiných materiálů (souhrnně “Příspěvky”).

Příspěvky mohou být zobrazeny ostatními uživateli Stránek a prostřednictvím webových stránek třetích stran. Proto může být s jakýmikoliv Vámi zaslanými Příspěvky nakládáno jako s nedůvěrnými a nechráněnými. Když vytvoříte nebo zpřístupníte jakýkoli Příspěvek, prohlašujete a zaručujete, že:

 • vytváření, distribuce, přenos, veřejné vystavování nebo předvádění a přístup k vašim Příspěvkům, jejich stahování nebo kopírování neporušuje a nebude porušovat vlastnická práva, mimo jiné autorská práva, patenty, ochranné známky, obchodní tajemství nebo morální práva třetích stran.
 • jste autorem a vlastníkem nebo máte potřebné licence, práva, souhlasy, uvolnění a povolení k používání a k oprávnění nás, Stránek a ostatních uživatelů Stránek používat vaše Příspěvky jakýmkoli způsobem, který je zamýšlen na Stránkách a v těchto Podmínkách používání.
 • máte písemný souhlas, uvolnění a/nebo povolení každé identifikovatelné fyzické osoby ve vašich Příspěvcích k použití jména nebo podobizny každé takové identifikovatelné fyzické osoby, abyste umožnili zařazení a použití vašich Příspěvků jakýmkoli způsobem, který předpokládají Stránky a tyto Podmínky používání.
 • vaše Příspěvky nejsou nevyžádanými nebo nepovolenými reklamními nebo propagačními materiály.
 • vaše Příspěvky nejsou obscénní, oplzlé, lascivní, násilné, obtěžující, pomlouvačné, hanlivé nebo jinak závadné (podle našeho rozhodnutí).
 • vaše Příspěvky nikoho nezesměšňují, neznevažují, nezastrašují ani nezneužívají.
 • vaše Příspěvky neporušují žádný platný zákon, předpis nebo pravidlo.
 • vaše Příspěvky neporušují práva na soukromí nebo publicitu žádné třetí strany.
 • vaše příspěvky neobsahují žádný materiál, který by vyžadoval osobní údaje od osob mladších 18 let nebo sexuálně či násilně zneužíval osoby mladší 18 let.
 • vaše Příspěvky neobsahují žádné urážlivé komentáře, které by souvisely s rasou, národností, pohlavím, sexuálními preferencemi nebo tělesným postižením.
 • vaše Příspěvky jinak neporušují žádné ustanovení těchto Podmínek používání ani neodkazují na materiál, který porušuje jakékoli platné zákony nebo předpisy.

Jakékoli používání Stránek v rozporu s výše uvedeným porušuje tyto Podmínky používání a může mít mimo jiné za následek nevratné zrušení vašeho účtu nebo pozastavení vašich práv na používání Stránek.

07. LICENCE K PŘÍSPĚVKŮM

Umístěním svých příspěvků na jakoukoli část Stránek nám automaticky udělujete a prohlašujete a zaručujete, že máte právo nám udělit neomezené, neodvolatelné, trvalé, nevýhradní, převoditelné, bezplatné, plně placené, celosvětové právo a licenci k hostování, používání, kopírování, reprodukci, zveřejňování, prodeji, přeprodeji, publikování, vysílání, přepisování, archivaci, ukládání, cachování, veřejně předvádět, veřejně zobrazovat, přeformátovat, překládat, přenášet, pořizovat výňatky (vcelku nebo po částech) a distribuovat takové Příspěvky (mimo jiné včetně vaší podoby a hlasu) za jakýmkoli komerčním, reklamním nebo jiným účelem a připravovat z nich odvozená díla nebo je začleňovat do jiných děl a udělovat a povolovat podlicence k výše uvedeným činnostem. K použití a šíření může docházet v jakýchkoli mediálních formátech a prostřednictvím jakýchkoli mediálních kanálů.

Tato licence se vztahuje na jakoukoli formu, médium nebo technologii, která je nyní známá nebo bude vyvinuta v budoucnu, a zahrnuje naše použití vašeho jména podle potřeby, a všech ochranných známek, servisních známek, obchodních názvů, log a osobních a komerčních obrázků, které poskytnete. Vzdáváte se všech morálních práv k vašim příspěvkům a zaručujete, že morální práva k vašim příspěvkům nebyla uplatněna jiným způsobem.

Na vaše příspěvky si nečiníme nárok. Vy si ponecháváte plné vlastnictví všech svých Příspěvků a veškerých práv duševního vlastnictví nebo jiných vlastnických práv spojených s vašimi Příspěvky. Nejsme odpovědní za žádná prohlášení nebo prohlášení ve vašich Příspěvcích, které jste poskytli v jakékoli oblasti na Stránkách.

Za své příspěvky na Stránky nesete výhradní odpovědnost a výslovně souhlasíte s tím, že nás zprostíte veškeré odpovědnosti a zdržíte se jakýchkoli právních kroků vůči nám v souvislosti s vašimi příspěvky.

Máme právo dle vlastního uvážení (1) upravovat, redigovat nebo jinak měnit jakékoli Příspěvky; (2) přeřadit jakékoli Příspěvky do vhodnějších kategorií a umístit je na vhodnější místa na Stránkách; a (3) kdykoli a z jakéhokoli důvodu bez předchozího upozornění provést předběžnou kontrolu nebo odstranit jakékoli Příspěvky. Nejsme povinni sledovat vaše Příspěvky.

08. PLATBA A ZRUŠENÍ PŘEDPLATNÉHO

Platby online kartou se uskutečňují prostřednictvím systému Barion. Informace o kartě se nedostanou k obchodníkovi. Poskytovatel služeb Barion Payment Zrt je instituce pod dohledem Národní banky Maďarska a číslo licence je H-EN-I-1064/2013.

Zpracovatel platby platební kartou Barion Payment Ltd. bude uveden na vašem výpisu z účtu.

Premium členství je zakoupeno na určitý počet měsíců specificky uvedený u objednávky. Služba je založena na předplatném a automaticky se obnovuje, dokud ji sami nezrušíte. Odesláním objednávky explicitně souhlasíte s tím, že vám bude pravidelně automaticky účtován poplatek za využívání služby webových stránek. Zrušit předplatné můžete kdykoliv v uživatelském nastavení nebo kontaktováním zákaznické podpory.

Zrušení předplatného znamená, že váš současný stav členství bude platný až do zakoupeného období a nebude dále automaticky obnoven.

09. ZÁSADY VRACENÍ PENĚZ

Vrácení peněz podléhá těmto podmínkám:

U prvních objednávek:

Za první objednávky nevracíme peníze. Je to proto, že máme ukázkové lekce pro všechny webové kurzy a podkategorie. Tyto materiály poskytují všem uživatelům hluboký vhled do služby, kterou si kupují. Uživatel nemůže odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním (tj. zpracováním platby a automatickým převedením na Premium členství).

Pro objednávky na obnovení předplatného:

Pokud jste zapomněli předplatné včas zrušit a bylo vám znovu účtováno, můžeme vám vrátit peníze, pokud nás kontaktujete do 14 dnů od automatického obnovení a během této doby nedošlo k žádným studijním aktivitám. Studijní aktivity zahrnují návštěvu stránek označených slovem Premium nebo charakteristickou ikonou korunky, označování lekcí jako přečtených, psaní domácích úkolů, provádění testů, ukládání poznámek, ukládání lekcí do osobních záložek, komentování, hlasování o komentářích ostatních uživatelů, generování dokumentů PDF a provádění jakýchkoli změn v účtu v nastavení.

Z ceny, která se vrací, bude odečten manipulační poplatek ve výši 125 Kč.

10. WEBOVÉ STRÁNKY A OBSAH TŘETÍCH STRAN

Stránky mohou obsahovat (nebo vám mohou být prostřednictvím Stránek zaslány) odkazy na jiné webové stránky (“webové stránky třetích stran”), jakož i články, fotografie, texty, grafiku, obrázky, návrhy, hudbu, zvuk, video, informace, aplikace, software a další obsah nebo položky, které patří třetím stranám nebo pocházejí od třetích stran (“obsah třetích stran”).

Tyto webové stránky třetích stran a obsah třetích stran nejsou námi zkoumány, monitorovány ani kontrolovány z hlediska přesnosti, vhodnosti nebo úplnosti a nejsme zodpovědní za žádné webové stránky třetích stran, na které se dostanete prostřednictvím těchto stránek, ani za žádný obsah třetích stran zveřejněný na těchto stránkách, dostupný jejich prostřednictvím nebo nainstalovaný z těchto stránek, včetně obsahu, přesnosti, urážlivosti, názorů, spolehlivosti, zásad ochrany osobních údajů nebo jiných zásad obsažených na webových stránkách třetích stran nebo v obsahu třetích stran.

Zahrnutí, odkazování nebo povolení používání či instalace jakýchkoli webových stránek třetích stran nebo jakéhokoli obsahu třetích stran neznamená jejich schválení nebo podporu z naší strany. Pokud se rozhodnete opustit Stránky a vstoupit na Webové stránky třetích stran nebo použít či nainstalovat jakýkoli Obsah třetích stran, činíte tak na vlastní nebezpečí a měli byste si být vědomi, že tyto Podmínky používání se již neřídí.

Měli byste se seznámit s platnými podmínkami a zásadami, včetně ochrany osobních údajů a postupů shromažďování dat, všech webových stránek, na které přejdete ze Stránek, nebo které se týkají aplikací, které používáte nebo instalujete ze Stránek. Veškeré nákupy, které uskutečníte prostřednictvím webových stránek třetích stran, budou probíhat prostřednictvím jiných webových stránek a od jiných společností a my neneseme žádnou odpovědnost v souvislosti s takovými nákupy, které jsou výhradně záležitostí mezi vámi a příslušnou třetí stranou.

Souhlasíte a berete na vědomí, že neschvalujeme produkty nebo služby nabízené na webových stránkách třetích stran a že nás zbavujete odpovědnosti za jakoukoli škodu způsobenou nákupem takových produktů nebo služeb. Kromě toho nás zbavíte odpovědnosti za jakékoli ztráty, které utrpíte, nebo škody, které vám vzniknou v souvislosti s jakýmkoli obsahem třetích stran nebo jakýmkoli kontaktem s webovými stránkami třetích stran.

11. SPRÁVA STRÁNEK

Vyhrazujeme si právo, nikoliv však povinnost:

 • sledovat Stránky, zda nedochází k porušování těchto Podmínek používání;
 • podniknout příslušné právní kroky proti komukoli, kdo podle našeho vlastního uvážení porušuje zákon nebo tyto Podmínky používání, včetně, ale ne pouze, nahlášení takového uživatele orgánům činným v trestním řízení;
 • dle vlastního uvážení a bez omezení odmítnout, omezit přístup, omezit dostupnost nebo zakázat (v technologicky možném rozsahu) jakýkoli váš příspěvek nebo jeho část;
 • dle vlastního uvážení a bez omezení, upozornění nebo odpovědnosti odstranit ze Stránek nebo jinak zakázat všechny soubory a obsah, které jsou nadměrně velké nebo jakýmkoli způsobem zatěžují naše systémy;
 • jinak spravovat Stránky způsobem určeným k ochraně našich práv a majetku a k usnadnění řádného fungování Stránek.

12. ODMÍTNUTÍ ZODPOVĚDNOSTI

STRÁNKY JSOU POSKYTOVÁNY TAK, JAK JSOU A JAK JSOU K DISPOZICI. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE STRÁNKY A NAŠE SLUŽBY POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ RIZIKO. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM SE ZŘÍKÁME VŠECH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, V SOUVISLOSTI S WEBEM A JEHO POUŽÍVÁNÍM, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI PROHLÁŠENÍ O PŘESNOSTI NEBO ÚPLNOSTI OBSAHU STRÁNEK NEBO OBSAHU JAKÝCHKOLI WEBOVÝCH STRÁNEK, NA KTERÉ STRÁNKY ODKAZUJÍ, A NEPŘEBÍRÁME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI (1) CHYBY, OMYLY NEBO NEPŘESNOSTI OBSAHU A MATERIÁLŮ, (2) ZRANĚNÍ OSOB NEBO ŠKODY NA MAJETKU JAKÉKOLI POVAHY, KTERÉ JSOU DŮSLEDKEM VAŠEHO PŘÍSTUPU NA STRÁNKY A JEJICH POUŽÍVÁNÍ, (3) JAKÝKOLI NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP K NAŠIM ZABEZPEČENÝM SERVERŮM A/NEBO K VEŠKERÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM A/NEBO FINANČNÍM INFORMACÍM NA NICH ULOŽENÝM NEBO JEJICH POUŽÍVÁNÍ, (4) JAKÉKOLI PŘERUŠENÍ NEBO ZASTAVENÍ PŘENOSU NA STRÁNKY NEBO ZE STRÁNEK, (5) JAKÉKOLI CHYBY, VIRY, TROJSKÉ KONĚ A PODOBNĚ, KTERÉ MOHOU BÝT NA STRÁNKY NEBO JEJICH PROSTŘEDNICTVÍM PŘENESENY JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A/NEBO (6) JAKÉKOLI CHYBY NEBO OPOMENUTÍ V JAKÉMKOLI OBSAHU A MATERIÁLECH NEBO ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU NEBO ŠKODU JAKÉHOKOLI DRUHU VZNIKLOU V DŮSLEDKU POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU ZVEŘEJNĚNÉHO, PŘENESENÉHO NEBO JINAK ZPŘÍSTUPNĚNÉHO PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK. NERUČÍME, NESCHVALUJEME, ANI NEPŘEBÍRÁME ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÝ PRODUKT NEBO SLUŽBU INZEROVANOU NEBO NABÍZENOU TŘETÍ STRANOU PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO STRÁNEK, JAKÝCHKOLI HYPERTEXTOVÝCH ODKAZŮ NEBO JAKÝCHKOLI WEBOVÝCH STRÁNEK ČI MOBILNÍCH APLIKACÍ UVEDENÝCH V JAKÉMKOLI BANNERU NEBO JINÉ REKLAMĚ A NEBUDEME STRANOU ANI NIJAK NEODPOVÍDÁME ZA SLEDOVÁNÍ JAKÝCHKOLI TRANSAKCÍ MEZI VÁMI A POSKYTOVATELI PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB TŘETÍCH STRAN.

STEJNĚ JAKO PŘI NÁKUPU PRODUKTU NEBO SLUŽBY PROSTŘEDNICTVÍM JAKÉHOKOLI MÉDIA NEBO V JAKÉMKOLI PROSTŘEDÍ BYSTE SE MĚLI ŘÍDIT SVÝM NEJLEPŠÍM ÚSUDKEM A V PŘÍPADĚ POTŘEBY ZACHOVÁVAT OPATRNOST.

13. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Záleží nám na ochraně osobních údajů a jejich zabezpečení. Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů. Používáním stránek souhlasíte s tím, že se budete řídit našimi Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou součástí těchto Podmínek používání. Upozorňujeme, že Stránky jsou hostovány v České republice.

Pokud na Stránky přistupujete z Evropské unie, Asie nebo jiné oblasti světa, kde platí zákony nebo jiné požadavky upravující shromažďování, používání nebo zveřejňování osobních údajů, které se liší od platných zákonů v České republice, pak svým dalším používáním Stránek přenášíte své údaje do České republiky a výslovně souhlasíte s tím, aby byly vaše údaje přenášeny a zpracovávány v České republice.

14. PORUŠOVÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV

Respektujeme práva duševního vlastnictví ostatních. Pokud se domníváte, že jakýkoli materiál dostupný na Stránkách nebo jejich prostřednictvím porušuje autorská práva, která vlastníte nebo nad nimiž máte kontrolu, neprodleně nás o tom informujte prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů (“Oznámení”). Kopie vašeho Oznámení bude zaslána osobě, která materiál uvedený v Oznámení zveřejnila nebo uložila.

Upozorňujeme vás, že podle zákona můžete nést odpovědnost za škodu, pokud v oznámení uvedete podstatné nepravdivé údaje. Pokud si tedy nejste jisti, že materiál umístěný na Stránkách nebo na něj odkazovaný porušuje vaše autorská práva, měli byste nejprve zvážit kontaktování právníka.

15. ZMĚNY A PŘERUŠENÍ

Vyhrazujeme si právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu měnit, upravovat nebo odstraňovat obsah Stránek. Jakékoliv změny a významný zásah do fungování Stránek budou uvedeny v sekci “Novinky”, dále také na všech dalších stránkách, kterých se budou změny dotýkat (ve FAQ, na stránce Pricing, v Podmínkách užívání). Takové změny mohou zahrnovat přidání vlastností, funkcí, vylepšení stávajících funkcí, změnu algoritmů, odstranění obsahu, plnění smluvních povinností vůči dalším dodavatelům v řetězci a/nebo dodržování zákonných požadavků.

Jakákoliv změna na Stránkách je prováděna bez dodatečných nákladů pro Uživatele.

V málo pravděpodobné situaci, kdy dojde ke změnám, které by mohly Uživatele ovlivňovat negativně, bude Uživatel o této změně předem informován e-mailem, aby se mohl rozhodnout, zda chce členství na Stránkách vypovědět. Na bankovní účet mu bude vrácena poměrná část ze zbývajícího období Premium členství.

Nemůžeme zaručit, že Stránky budou vždy dostupné. Může dojít k hardwarovým, softwarovým nebo jiným problémům nebo k nutnosti provést údržbu související se Stránkami, což může mít za následek přerušení, zpoždění nebo chyby. Nepřístupnost Stránek může být způsobena zejména v případě, že Stránka zpracovává nezbytné aktualizace, záplaty, zabezpečení před externími hrozbami a/nebo zajištění kompatibility s uživatelských prostředím zákazníka.

Souhlasíte s tím, že neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty, škody nebo nepříjemnosti způsobené nemožností přístupu ke Stránkám nebo jejich používání během odstávky nebo přerušení provozu Stránek.

Žádné ustanovení těchto Podmínek používání nás nezavazuje k údržbě a podpoře Stránek ani k poskytování jakýchkoli oprav, aktualizací nebo vydání v souvislosti s nimi.

16. ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že nás, včetně našich dceřiných společností, přidružených společností a všech našich příslušných představitelů, zástupců, partnerů a zaměstnanců, budete bránit, odškodňovat a chránit před jakoukoli ztrátou, škodou, odpovědností, nárokem nebo požadavkem, včetně přiměřených poplatků a výdajů na právní zastoupení, vzneseným jakoukoli třetí stranou v důsledku nebo v důsledku: (1) vašich příspěvků; (2) používání Stránek; (3) porušení těchto Podmínek používání; (4) jakéhokoli porušení vašich prohlášení a záruk uvedených v těchto Podmínkách používání; (5) vašeho porušení práv třetí strany, mimo jiné včetně práv duševního vlastnictví; nebo (6) jakéhokoli zjevného škodlivého jednání vůči jinému uživateli Stránek, se kterým jste se prostřednictvím Stránek spojili.

Bez ohledu na výše uvedené si vyhrazujeme právo na vaše náklady převzít výhradní obhajobu a kontrolu nad jakoukoli záležitostí, za kterou jste povinni nás odškodnit, a vy souhlasíte, že budete na své náklady spolupracovat při obhajobě takových nároků. Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vás informovali o každém takovém nároku, žalobě nebo řízení, které je předmětem tohoto odškodnění, jakmile se o něm dozvíme.

17. ÚDAJE O UŽIVATELI

Budeme uchovávat určité údaje, které nám předáte za účelem správy stránek, a také údaje týkající se vašeho používání stránek. Přestože provádíme pravidelné rutinní zálohování dat, za všechna data, která přenášíte nebo která se vztahují k jakékoli činnosti, kterou jste provedli pomocí Stránek, nesete výhradní odpovědnost vy.

Souhlasíte s tím, že vůči vám neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození takových dat, a tímto se vzdáváte jakéhokoli práva na žalobu vůči nám vyplývající z takové ztráty nebo poškození takových dat.

18. ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE, TRANSAKCE A PODPISY

Návštěva stránek, zasílání e-mailů a vyplňování online formulářů představuje elektronickou komunikaci. Souhlasíte s přijímáním elektronické komunikace a souhlasíte s tím, že veškeré smlouvy, oznámení, sdělení a další komunikace, které vám poskytujeme elektronicky, prostřednictvím e-mailu a na Stránkách, splňují veškeré zákonné požadavky na písemnou formu takové komunikace.

TÍMTO SOUHLASÍTE S POUŽÍVÁNÍM ELEKTRONICKÝCH PODPISŮ, SMLUV, OBJEDNÁVEK A DALŠÍCH ZÁZNAMŮ A S ELEKTRONICKÝM DORUČOVÁNÍM OZNÁMENÍ, ZÁSAD A ZÁZNAMŮ O TRANSAKCÍCH, KTERÉ JSME ZAHÁJILI NEBO DOKONČILI PROSTŘEDNICTVÍM WEBU.

Tímto se vzdáváte jakýchkoli práv nebo požadavků vyplývajících z jakýchkoli zákonů, předpisů, pravidel, nařízení nebo jiných právních předpisů v jakékoli jurisdikci, které vyžadují originální podpis nebo doručení či uchovávání jiných než elektronických záznamů, nebo plateb či poskytování úvěrů jinými než elektronickými prostředky.

19. RŮZNÉ

Tyto Podmínky používání a veškeré zásady nebo provozní pravidla, které jsme zveřejnili na Stránkách, představují úplnou dohodu a ujednání mezi vámi a námi. Pokud neuplatníme nebo nevymůžeme jakékoli právo nebo ustanovení těchto Podmínek používání, neznamená to, že jsme se takového práva nebo ustanovení vzdali.

Tyto Podmínky používání platí v plném rozsahu povoleném zákonem. Můžeme kdykoli postoupit jakákoli nebo všechna svá práva a povinnosti jiným osobám. Neneseme odpovědnost za ztráty, škody, zpoždění nebo nečinnost způsobené příčinou, kterou nemůžeme ovlivnit.

Pokud je některé ustanovení nebo část ustanovení těchto Podmínek používání označeno za nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, je toto ustanovení nebo jeho část považováno za oddělitelné od těchto Podmínek používání a nemá vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení.

Mezi vámi a námi nevzniká žádný vztah společného podniku, partnerství, zaměstnaneckého poměru nebo zprostředkování v důsledku těchto Podmínek používání nebo používání Stránek. Souhlasíte s tím, že tyto Podmínky používání nebudou vykládány v náš neprospěch z důvodu jejich sepsání.

Tímto se vzdáváte veškeré obrany, kterou byste mohli mít na základě elektronické podoby těchto Podmínek používání a toho, že tyto Podmínky používání nebyly podepsány smluvními stranami.

20. KONTAKTUJTE NÁS

Chcete-li vyřešit stížnost týkající se Stránek nebo získat další informace o používání Stránek, kontaktujte nás na adrese:

Tomáš Ptáčník
Zemědělská 4
613 00 Brno
Česká republika

E-mail: info (at) czechtime.cz

Děkujeme, že jste si přečetli tento dokument.

Poslední aktualizace: 11.2.2023